ഓസ്‌ട്രേലിയിലെ ഇന്ത്യൻ ഷോപ്പുകളിൽ ഗോ മൂത്രം വിൽപ്പനക്ക്

November 04, 2018

മെൽബൺ: ഓസ്‌ട്രേലിയൻ വിപണിയിൽ വിൽപ്പനക്കായി ഗോ മൂത്രം, ഗംഗാ ജലം എന്നിവ ചെറു കുപ്പികളിലായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 150 മില്ലി കുപ്പി ഗോ മൂത്രം ഏകദേശം 200 രൂപയ്ക്കാണ് (നാല് ഡോളർ)വിൽക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഷോപ്പുകളിലാണ് ഇവ വിൽപ്പനക്ക് വച്ചിട്ടുള്ളത്. അടുത്തു തന്നെ ചാണകത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില ഉത്പ്പന്നങ്ങളും വിപണിയിൽ എത്തുമെന്ന് വിതരണക്കാർ പറയുന്നു. പൂജ കർമ്മങ്ങൾക്കും തീർത്ഥമായി കുടിക്കാനും വിശ്വാസികൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.

ഒരു വികസിത രാജ്യമായ ഓസ്‌ട്രേലിയിൽ നിന്നും മുന്തിയ ഇനം പശുക്കളുടെ ബീജം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പശു മൂത്രം ഇവിടേയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്.

© 2018. All Rights Reserved. Editor in Chief: Thiruvallam Bhasi, Editor: Ajitha Chirayil, Contact: Indian Malayali , 1/ 473, Middleborough Road, Box Hill North, VIC-3128, Ph: 0061 415 906 017, 0061 03 9890 9940, E-mail: editor@Indianmalayali.com, Web Design & Manage: updatingweb