ഓസ്‌ട്രേലിയിലേക്ക് വരാനുള്ള GNM നഴ്‌സുമാരുടെ തടസങ്ങൾ മാറുന്നു

November 17, 2017

മെൽബൺ: കേരളത്തിലെ GNM ( ജനറൽ നേഴ്‌സിങ് & മിഡ്‌വൈഫറി) പാസായ കുട്ടികൾക്ക് ഓസ്‌ട്രേലിയിൽ നഴ്‌സിങ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ ലഭിക്കാൻ ഒരു വർഷത്തെ മറ്റൊരു കോഴ്‌സിലൂടെ അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയ നഴ്‌സിംഗ് അതോറിറ്റി ഇപ്പോൾ അനുമതി നൽകിയ 'പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലമോ ഇൻ നഴ്‌സിംഗ്' പാസാകുന്നവർക്കാണ് ഈ അവസരം ലഭിക്കുന്നതു കോഴ്‌സിനെ തുടർന്ന് അഡാപ്റ്റേഷനും പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ നഴ്‌സിങ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ ലഭിക്കും. നിലവിൽ ബി എസ് സി നഴ്‌സിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ അഡാപ്റ്റേഷൻ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി രജിസ്റ്റ്റേഷൻ ലഭിക്കുമായിരുന്നുള്ളു.

പുതിയ സാഹചര്യം കേരളത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ജി എൻ എം പാസ്സായ നഴ്‌സുമാർക്ക്‌ ഓസ്‌ട്രേലിയിലേക്കു വാതിൽ തുറക്കുകയാണ് . മെൽബണിലെ പ്രമുഖ നഴ്‌സിങ് വിദ്യാഭാസ സ്ഥാപനമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റിന് (IHM) 'പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലമോ ഇൻ നഴ്‌സിംഗ് ' നടത്താൻ അനുമതി ലഭിച്ചതിലൂടെ ഓസ്‌ട്രേലിയിൽ വരാതെ തന്നെ IHM ന്റെ ഓൺലൈൻ കോഴ്‌സിലൂടെ ലോകത്തു എവിടെ നിന്നും പഠിച്ചാൽ മതിയാകും .ഇതിനു പുറമെ IHM ന്റെ കൊച്ചി കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും പ്രത്യക ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലനവും ലഭിക്കും. വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഇല്ലാതെ തന്നെ GNM നഴ്‌സുമാർക്ക്‌ ഓസ്‌ട്രേലിയിൽ കുടിയേറാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ കോഴ്‌സിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യകത.

© 2018. All Rights Reserved. Editor in Chief: Thiruvallam Bhasi (Member, Melbourne Press Club), Consultant: Hitler David, Editor: Ajitha Chirayil, Designer: Rani Manju, Contact: Indian Malayali Magazine, 1/ 473, Middleborough Road, Box Hill North, VIC-3128, Ph: 0061 0415 906 017, 0061 03 9890 9940, E-mail: editor@Indianmalayali.com